Algemene voorwaarden

 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel onder nummer: 11031688 

1. Definities en algemene bepalingen 

1.1. Deze voorwaarden zijn onderdeel van alle leveringsovereenkomsten die Hooymans sluit en van alle offertes die Hooymans uitbrengt. 

1.2. Hooymans is de besloten vennootschap Hooijmans Compost B.V. te Kerkdriel en haar werkmaatschappijen die gebruik maken van deze voorwaarden. 

1.3. De “Afnemer” is degene die met Hooymans een overeenkomst sluit of wil sluiten. 

1.4. Met schriftelijke vastlegging wordt gelijkgesteld de vastlegging per mail en per fax. 

1.5. Door Hooymans uitgegeven drukwerk bindt Hooymans niet. 

2. Offertes 

2.1. Offertes van Hooymans zijn vrijblijvend. 

2.2. Al hetgeen dat bij de offertes wordt verstrekt blijft eigendom van Hooymans en mag niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven. 

2.3. Door Hooymans verstrekte monsters binden haar niet. 

3. Sluiting van overeenkomsten 

3.1. Een overeenkomst tussen Hooymans en de Afnemer wordt pas gesloten doordat Hooymans dit schriftelijk bevestigt of doordat Hooymans de overeenkomst nakomt. 

3.2. Is er geen offerte gemaakt dan is de factuur van Hooymans de opdrachtbevestiging. 

3.3. Hooymans mag steeds aan de Afnemer vragen om zekerheid te geven voor de nakoming van een overeenkomst. Zolang de gevraagde zekerheid niet is gegeven, mag Hooymans iedere nakoming opschorten. 

3.4. Wijzigingen van gesloten overeenkomst gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

4. Levering 

4.1. Als de Afnemer weigert te leveren zaken in ontvangst te nemen, mag Hooymans de overeenkomst onmiddellijk ontbinden, waarbij Hooymans recht heeft op vergoeding van al haar schade. 

4.2. Het risico van beschadiging, het verlies of verloren van zaken is na levering voor de Afnemer. 

4.3. Als Hooymans niet (geheel) kan nakomen doordat een wettelijke regel dit onmogelijk maakt, dan is Hooymans niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. 

4.4. In geval Afnemer de wens kenbaar maakt om een overeengekomen levering te annuleren, dan kan Hooymans daarmee onder omstandigheden akkoord gaan. De wens tot annulering dient dan schriftelijk of per mail kenbaar te worden gemaakt. Gaat Hooymans akkoord, dan doet zij daarmee geen afstand van het overeengekomen bedrag. Maakt Afnemer de wens tot annulering kenbaar minder dan één week vóór de geplande leveringsdatum, dan is Afnemer ten minste 60% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. 

4.5. Indien het volume cq. het gewicht van de geleverde zaken minder dan 20% afwijken van de overeenkomst, heeft Hooymans voldaan aan haar verplichtingen, waarbij het factuurbedrag wordt vastgesteld op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid. 

5. Prijzen 

5.1. De door Hooymans geoffreerde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, heffingen, invoerrechten, belastingen , verpakkingskosten en transportkosten, voor zover het tegendeel niet uitdrukkelijk blijkt. 

5.2. Bij dagverse zaken geldt de prijs van de dag van levering. 

5.3. Hooymans mag prijswijzigingen doorvoeren. De Afnemer mag de overeenkomst ontbinden bij een prijsverhoging van meer dan 10%. Wenst de Afnemer dan ontbinding dan moet hij dit melden binnen vierentwintig uur nadat de prijswijziging aan hem bekend had kunnen worden. 

6. Reclames, onderzoeksplicht Afnemer 

6.1. De Afnemer dient geleverde zaken te controleren op zichtbare gebreken. Worden daarbij gebreken geconstateerd, dan moeten deze schriftelijk aan Hooymans worden gemeld binnen zes uur na levering. Bij zaken met een houdbaarheid van minder dan zeven dagen, dient deze melding te worden gedaan binnen één uur na levering. In alle gevallen dient de Afnemer onmiddellijk na levering te controleren dat de juiste zaken zijn geleverd, dat de juiste aantallen zijn geleverd en dat de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 

6.2. Gebreken die niet onmiddellijk zijn vast te stellen, dienen binnen 24 uur na constatering, schriftelijk aan Hooymans te worden gemeld. 

6.3. Ieder recht van reclame komt te vervallen na verloop van een periode één maand na levering door Hooymans. 

6.4. Bij iedere melding van gebreken dient het gebrek duidelijk te worden beschreven. 

6.5. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken kunnen niet leiden tot een afkeuring van de gehele partij. 

6.6. De zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door de Afnemer zorgvuldig te worden geconserveerd, zodat Hooymans de zaken nader kan (laten) onderzoeken. 

6.7. Een reclame leidt niet tot een recht tot opschorting van de betaling voor de geleverde zaken, tenzij de Afnemer een consument is. Ook de verplichting tot afname van de gedane bestellingen blijft bestaan. 

6.8. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hooymans worden geretourneerd. 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1. Hooymans is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer, behalve als deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hooymans. 

7.2. De vergoeding voor schade geleden door de Afnemer wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert aan Hooymans. De schadevergoeding wordt daarnaast beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende partij, met een absoluut maximum van € 10.000,00. 

7.3. Hooymans is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade van de Afnemer zoals derving van inkomsten, stagnatieschade, gederfde winst, tenzij de Afnemer consument is. Daaronder is ook begrepen schade door besmetting met bacteriën, virussen, ziekten, verontreinigingen, bestrijdingsmiddelen, groei- en kiemremmende stoffen en groeistoffen. 

7.4. De Afnemer vrijwaart Hooymans voor alle aanspraken van derden. 

8. Overmacht 

8.1. Hooymans is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht. 

8.2. Overmacht is de situatie waarbij (stipte) nakoming door Hooymans onmogelijk is door een oorzaak waarop Hooymans geen invloed heeft en die Hooymans niet kon voorzien. Daaronder wordt in ieder geval verstaan oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, (gedeeltelijke) stopzetting van levering van nutsbedrijven, tekort aan brandstof, brand, machinebreuk, ongevallen, storingen van apparatuur en/of software, werkstakingen binnen of buiten Hooymans, algemeen gebrek aan (goede) grondstoffen, maatregelen van overheden, algemene vervoersproblemen waaronder verkeersstremmingen door weersomstandigheden. 

8.3. Indien de overmachtperiode langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat. 

8.4. Indien Hooymans door overmacht gedurende enige periode alleen kleinere hoeveelheden kan leveren dan overeengekomen, dan is Afnemer gehouden deze kleinere hoeveelheden af te nemen. Wordt als gevolg van overmacht gedurende zes maanden 70% of minder geleverd van de overeengekomen hoeveelheid, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat. Hetzelfde geldt als gedurende vier maanden 50% of minder wordt geleverd van de overeengekomen hoeveelheid. 

8.5. Is Hooymans bij het ontstaan van de overmacht al gedeeltelijk nagekomen, dan is de Afnemer naar rato gehouden tot betaling voor deze nakoming. 

8.6. AIs Afnemer consument is dan mag hij onmiddellijk ontbinden, nadat de overmacht is ontstaan. 

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Hooymans blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop de Afnemer aan alle verplichtingen jegens Hooymans heeft voldaan (daaronder begrepen verplichtingen ontstaan door andere leveringen). Tot dan moet de Afnemer de door Hooymans geleverde zaken zo bewaren dat deze eenvoudig als eigendom van Hooymans zijn te identificeren. Zaken waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt moeten door de afnemer voldoende worden verzekerd. Komt de afnemer deze verplichtingen niet na dan kan Hooymans de zaken onmiddellijk opeisen van de Afnemer. 

9.2. De Afnemer mag zaken, waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, niet verkopen of bewerken, behalve als dit zijn gewone bedrijfsactiviteit is. De afnemer mag de zaken niet bezwaren. 

9.3. Indien het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen, omdat de geleverde zaken zijn verwerkt, is de Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaak (daaronder begrepen de oogst) op het eerste verzoek van Hooymans aan haar te verpanden 

10. Betaling en incasso 

10.1 De betalingstermijn van facturen van Hooymans is 8 dagen na factuurdatum. Is niet binnen deze termijn betaald dan is de Afnemer onmiddellijk in verzuim. 

10.2 Er geldt een vertragingsrente van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de factuur vervalt. Een beroep op reclame short de betalingsverplichting niet op. 

10.3 Door liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Afnemer worden alle door Hooymans gefactureerde bedragen onmiddellijk opeisbaar. 

10.4 Korting, verrekening of schuldvergelijking is niet mogelijk, tenzij de Afnemer een consument is. 

10.5 Tijdstip van betaling is het moment waarop een bedrag op de rekening van Hooymans wordt bijgeschreven. 

10.6 Als Hooymans na verzuim van de Afnemer haar vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle incassokosten voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00. 

10.7 De vorderingen van Hooymans op de Afnemer worden onmiddellijk opeisbaar als Hooymans een gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of een gestelde zekerheid onvoldoende blijkt.Doet een van deze situaties zich voor dan is Hooymans bovendien gerechtigd iedere verdere nakoming op te schorten totdat zij zekerheid heeft dat voor deze nakoming zal worden betaald, onverminderd het recht van Hooymans om schadevergoeding te eisen. 

11. Ontbinding en opschorting 

11.1 Komt de Afnemer enige overeenkomst niet naar behoren na, dan mag Hooymans iedere nakoming opschorten, waarbij Hooymans ook aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of wel ontbinding van de overeenkomst. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is alleen Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alleen de Rechtbank te Arnhem is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Hooymans mag besluiten het geschil voor te leggen aan een wettelijk bevoegde rechtbank. 

13. Partiële nietigheid 

13.1 Indien een of meer bepalingen uit de door Hooymans gesloten overeenkomst(en) met de Afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zoveel mogelijk benadert. 

Blijf op de hoogte!

Abonneer op de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.